Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost občanů o změnu rozhodnutí Rady MĆ P11

26. 6. 2009
                   Mgr. Dalibor Mlejnský
                   Starosta MČ Praha 11
                   Ocelíkova 672
149    00 Praha 4
 
 
2. června 2009
 
 
 
Věc: Žádost o revokaci usnesení RMČ 0251/8/R/2009
 
Svým usnesením č.0251/8/R/2009 vyjádřila MČ souhlas s úpravou územního plánu
SÚ hl.m.Prahy č.U 0761 pro účely výstavby záměru „Obytný soubor Háje“ investora Central Group na území vymezeném komunikacemi Výstavní, Otická, Štichova a Exnárova v k.ú.Háje. Úprava spočívá ve změně využití území OC – čistě obytné
Z kodu míry využití území E na kód G. Pro zdůvodnění úpravy míry využití předložil investor svůj záměr, včetně vizualizace.
 
My níže podepsaní představitelé SVJ v okolí dotčené lokality /zastupující stovky majitelů bytů/ a majitelé rodinných domů nesouhlasíme s touto úpravou územního plánu a vyzýváme Vás tímto k urychlené revokaci usnesení RMČ 0251/8/R/2009 a ponechání původního kodu míry využití území E, příp. jeho další snížení.
 
Zvýšení kodu míry využití území na G umožňuje investorovi realizovat na tomto území záměr předložený ve vizualizaci nebo záměry podobné, se kterými ostře nesouhlasíme z těchto důvodů:
 
  1. Naprosto nepřijatelné hmotové a architektonické řešení kolidující s okolní    nízkou zástavbou. JM ani dotčená lokalita nemá žádnou novou architekto- nickou koncepci, proto předpokládáme, že platí koncepce původní – postupné snižování „patrovosti“ zástavby od jádra sídliště k jeho okrajům, vč. rozvolně- nosti, tzn. od kompaktních monobloků po drobnou zástavbu, která se tak propojí s okolní krajinou /2-3 podlažní bodové domy u Miličovského lesa, rodinné domy v ul. Otická…/. Stavba obytného monobloku s výškovými budo- vami na okraji sídliště jde bezprecedentně proti této koncepci.
     
          
  1. Neúměrná hluková a dopravní zátěž okolních ulic, prohloubení deficitu služeb, parkování, snížení „kvality života“ v této lokalitě. Ulice Štichova je již dnes obtížně průjezdná, stovky dalších nových bytů by znamenaly parkovací kolaps.
 
  1. Likvidace vzrostlé zeleně představuje hrubý zásah do životního prostředí dotčeného území
 
  1. Znehodnocení investic stovek občanů. Odsouhlasenou úpravou ÚP by 
      došlo k výraznému zhoršení životních podmínek a tím i k výraznému poklesu
      cen domů a bytů v dané lokalitě Pokud jedním z cílů RMČ P11 je opravdu
      regenerace a revitalizace JM, pak souhlas s navýšením kódu míry využití
      území na G jde proti této deklarované snaze a je naprosto nekoncepční
 
Domníváme se, že státní instituce a místní samosprávy mají při vědomí své odbornosti a při vědomí, že zastupují volenou veřejnost, zastupovat tuto kvalifikovaně, koncepčně a v souladu s obecným zájmem.
 
Dovolujeme si doufat, že Vám jako starostovi a stejně tak i RMČ P11 jsou bližší zájmy, názory a stanoviska občanů, než zájmy investorů a proto se zasadíte o urychlenou revokaci usnesení a dále budete o této revokaci neprodleně informovat MHMP OÚP, tak aby toto změněné stanovisko P11 mohlo být zařazeno do posuzování úpravy ÚP.
 
Žádáme Vás o veřejnou prezentaci tohoto záměru a vysvětlení důvodů, které vedly k souhlasu MČ se zvýšením míry využití území, formou setkání s občany, prezentace na Zastupitelstvu MČ a v časopise Klíč
 
Následuje seznam SVJ, které se připojují k tomuto společnému dopisu:
 
SVJ Štichova 581 – 582                      64 bytů
SVJ Štichova 651 – 654                      80 bytů
SVJ Štichova 577 – 579                      69 bytů
SVJ Štichova 668                                47 bytů
SVJ Štichova 587 – 588                      34 bytů
SVJ Štichova 644                                86 bytů
SVJ Štichova 648 – 650                      94 bytů
SVJ Štichova 583 586                         86 bytů
Rodinné domky Klivarová,Otická         21 bytů
 
Celkem                                               581 bytů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí: Ing.Urban, předseda výboru pro ÚR a ŽP

                     MHMP OÚP